PRACA I RODZINA

 1. Ciąża i macierzyństwo
  Jeśli jesteś kobietą, od pierwszego dnia zatrudnienia masz prawo do ochrony przed dyskryminacją ze względu na ciążę i macierzyństwo.Ciężarne pracownice mają prawo do:

  • Płatnego czasu wolnego na wizyty w poradni prenatalnej.
  • Wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego prawem – 52 tygodni – 26  tygodni to zwykły urlop macierzyński (ordinary maternity leave – OML) a 26 dodatkowy urlop macierzyński (additional maternity leave  – AML).
  • Płatnego urlopu macierzyńskiego (Statutory maternity pay) –jest płatny przez 39 tygodni i przysługuje pracownicom, które  przepracowały dla swojego pracodawcy 26 tygodni w 15 tygodniu przed oczekiwaną datą porodu; pracownice, które nie kwalifikują się do otrzymywania płatnego urlopu macierzyńskiego mogą starać się o dodatek macierzyński (Maternity Allowance); dodatkowy urlop macierzyński jest niepłatny.
  • Kontynuacji umowy o pracę (zmieniona będzie jednak wysokość wynagrodzenia), przy czym zaznaczyć należy, że podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego (AML) nie wszystkie warunki umowy obowiązują.
  • Prawo do powrotu na to samo stanowisko pracy po zwykłym urlopie macierzyńskim, jeśli jest to wykonalne, a w przypadku powrotu po dodatkowym urlopie macierzyńskim na to samo lub podobne stanowisko pracy.
  • Prawo do traktowania na zasadach preferencyjnych w przypadku redukcji etatów.
  • Pracy w bezpiecznym otoczeniu (zobacz część poświęconą bezpieczeństwu w miejscu pracy).
  • Otrzymania takich samych możliwości szkolenia i awansu jak inni pracownicy.
  • Zatrzymania tych samych obowiązków i odpowiedzialności.
 2. Zasiłek ojcowski
  Jeśli jesteś pracującym ojcem masz prawo do jednego lub dwóch tygodni urlopu kiedy urodzi ci się dziecko. Nie można wziąć pojedynczych dni wolnego a jeśli zdecydujesz się wziąć wolne na dwa tygodnie muszą to być tygodnie następujące po sobie. Możesz mieć również prawo do urlopu w wypadku adopcji dziecka. Większości ojców przysługuje płatny zasiłek ojcowski, którego stawka równa jest stawce zasiłku macierzyńskiego. Od 2011r. pracujący ojcowie mogą być uprawnieni do otrzymywania dodatkowego urlopu ojcowskiego (Additional Paternity Leave). Przysługuje maksymalnie 26 tygodni płatnegu urlopu na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Skorzystanie z urlopu ojcowskiego możliwe jest tylko wówczas gdy matka dziecka powróci do swojej pracy. Urlop ojcowski jest płacony tylko w 39 tygodniowym okresie, w którym przysługują płatne zasiłki macierzyński lub adopcyjny.
 3. Prawa rodziców
  Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo domagać się elastycznych godzin pracy. Przysługuje im również 18 tygodni niepłatnego urlopu rodzicielskiego do czasu ukończenia przez dziecko 5 lat, a w wypadku dziecka niepełnosprawnego 18 tygodni do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje również w przypadku adopcji dziecka.
 4. Urlop opiekuńczy
  Urlop opiekuńczy (compassionate leave) można uzyskać na wypadek trudnej sytuacji osobistej. Zgodnie z ustawodawstwem przysługuje ci niepłatny urlop w szczególnych okolicznościach w nagłych wypadkach dotyczących członków rodziny.