CO TO JEST PROCEDURA DYSCYPLINARNA?

Postępowanie dyscyplinarne powinno zawierać przynajmniej poniższe etapy określane jako ustawowe minimum. Pracodaca musi je zastosować, gdyż w przeciwnym razie zwolnienie może zostać automatycznie zakwestionowane jako nieprawne.

Etapy postępowania dyscyplinarnego:

  • Pierwszym krokiem jest pisemne sprecyzowanie podłoża, z powodu którego pracodawca rozważa wszczęcie postępownia dyscyplinarnego, np. zachownie. Może również zawierać wyjaśnienie powodów, dla których podejmuje te postępownie. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie jeśli złożona została na ciebie skarga.
  • Pracodawca zaprasza cię na spotkanie w celu przedyskutowania tych kwestii. Takie spotkanie musi się odbyć przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Jesteś uprawniony do przyprowadzenia ze sobą kolegi z pracy lub przedstawiciela związków zawodowych. Pracodawca ma również obowiązek poinformować cię o prawie do złożenia odwołania od jego decyzji.
  • Procedura odwoławcza wygląda podobnie jak procedura dyscyplinarna. Piszesz list, w którym wyjaśniasz powody swojego odwołania.Następuje spotkanie, zwykle z przełożonym wyższego szczebla niż na pierwszym spotkaniu jak poprzednio masz prawo do przyprowadzenia osoby towarzyszącej. Podjęta zostaje ostateczna decyzja.

Co to jest zażalenie?

Zażalenie to skarga, którą składasz w związku z osobą lub sytuacją zaistniałą w miejscu pracy, np. warunki zatrudnienia, płaca i warunki pracy, złe stosunki z kolegami, dyskryminacja, nieotrzymywanie przysługujących praw.

Procedura składania zażaleń obowiazująca w twoim miejscu pracy może zawierać więcej niż trzy etapy, natomiast wymagane są poniższe:

  1. Zażalenie na piśmie,
  2. Spotkanie,
  3. Posiedzenie odwoławcze