BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

 1. Zamestnanci majú právo na bezpečnosť pri práci. Podľa zákona musí zamestnávateľ zabezpečiť:
  • Bezpečné pracovisko
  • Bezpečné stroje a ostatné zariadenie
  • Bezpečné systémy práce
  • Kvalifikovaných spolupracovníkov
 2. Zamestnanec taktiež musí všetkými možnými spôsobmi prispievať k bezpečnému pracovnému prostrediu a riadiť sa zákonnými inštrukciami vychádzajúcimi od zamestnávateľa kvôli zaisteniu bezpečnosti.
 3. Ak Tvoj zamestávateľ uznáva odborový zväz, zväz ustanoví zástupcu pre bezpečnosť, s ktorým zamestnávateľ musí konzultovať. Ak odborový zväz nie je uznaný, Tvoj zamestnávateľ musí konzultovať bezpečnosť priamo s Tebou alebo so zástupcom zvoleným zamestnancami.
  Nezáležiac na veľkosti podniku, všetci zamestnávatelia musia:

  • vytvárať bezpečné pracovisko,
  • predísť zdravotným rizikám,
  • uistiť sa, že stroje a ostatné zariadenia sú bezpečné pri používaní, dbať na stanovenie a dodržiavanie bezpečných pracovných postupov,
  • uistiť sa, že so všetkými materiálmi sa zaobchádza správne, a že sú správne uskladnené a používané,
  • zabezpečiť primerané príslušenstvo prvej pomoci,
  • oznámiť Ti všetky potenciálne riziká vyplývajúce z práce, ktorú vykonávaš a riziká spojené s chemikáliami a inými látkami používanými vo firme. Takisto Ti musí poskytnúť informácie, inštrukcie, školenie a dozor podľa potreby,
  • stanoviť núdzové plány,
   uistiť sa, že ventilácia, teplota, osvetlenie a toalety, umyvárne a oddychové priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky,
  • poskytovať správne pracovné nástroje a uistiť sa, že sú správne používané a udržiavané,
  • kontrolovať a predchádzať vystavovaniu zamestnancov látkam, ktoré môžu škodiť zdraviu,
  • robiť predbežné opatrenia proti rizikám spôsobeným horľavými alebo výbušnými látkami, elektrickými nástrojmi, hlukom a radiáciou,
  • obmedziť potenciálne nebezpečnú prácu s manuálnym zaobchádzaním (a ak nemôže byť obmedzená, robiť predbežné opatrenia na znižovanie rizika úrazu),
  • podľa potreby zabezpečiť zdravotný dozor
  • bezplatne poskytovať ochranné odevy a pomôcky (ak riziká nemôžu byť odstránené alebo primerane regulované inými spôsobmi),
  • dbať o umiestnenie a udržiavanie príslušných výstražných znamení
  • ohlásiť isté nehody, zranenia, choroby a nebezpečné udalosti Inšpektorátu zdravia a bezpečnosti (Health and Safety Executive) alebo miestnemu orgánu, záležiac na druhu podniku.

  Druhy správania uvedené nižšie, sú nelegálne a stretnutie sa s takýmto správaním by malo byť nahlásené Tvojmu odborovému zväzu.

 4. Šikanovanie (Bullying) je definované ako správanie fyzckého, psychického či verbálneho charakteru, ktoré je nepríjemné a nežiadúce. Príklady:
  • otvorená útočná a urážajúca agresia,
  • vyhrážky a zastrašovanie,
  • neprestajné ponižovanie vrátane urážania,
  • výsmech,
  • pripisovanie si pracovných zásluh inej osoby,
  • podkopávanie autority iných,
  • šírenie zlomyselných rečí.
 5. Prenasledovanie je definované v práve rovnocennosti ako akt alebo správanie, ktoré je nežiadúce a nepríjemné a ktoré by odôvodnene mohlo byť brané do úvahy ako útočné, ponižujúce a zastrašujúce.Vystavovanie ľudí prenasledovaniu alebo k nim pristupovať nevhodne na základe niektorého z ôsmich disriminačných stupňov, napríklad národnostnej príslušnosti (pozri časť Rovnoprávnosť na pracovisku), cez hanlivé pomenovávanie, izoláciu alebo vylučovanie na pracovisku, bezdôvodné kritizovanie pracovného výkonu, rozširovanie materiálov urážajúceho charakteru, môžu všetko byť príklady prenasledovania.
 6. Sexuálne obťažovanie je definované ako nežiadúce verbálne alebo fyzické správanie sexuálneho charakteru, ktoré narúša dôstojnosť osoby, alebo ktoré jej spôsobuje zastrašovanie a nepriateľské, ponižujúce a nepríjemné prostredie. Príklady: vtipy o sexe, narážky, urážanie alebo otázky na súkromný život osoby, nežiadúci sexuálny záujem, zazeranie, urážlivé gestá alebo hvízdanie, narážky na možnosť zlepšenia si kariéry sexuálnym záujmom alebo zničenie kariéry jeho odmietnutím.Takisto sem patrí nevhodné zaobchádzanie ako výsledok odmietnutia podrobiť sa uvedenému správaniu.