Tvoje práva v práci

Ak pracuješ v Severnom Írsku, nezáležiac na veku alebo rasovej, či národnostnej príslušnosti, v práci Ti prináležia práva a dôstojnosť, vrátane práva stať sa členom odborového zväzu a pracovať oslobodený od protizákonnej diskriminácie a prenasledovania.

Írsky kongres odborových zväzov spolu s Komisiou pre rovnoprávnosť, pre Teba a ďalších zahraničných pracovníkov, vypracovali tento letáčik, ktorý poukazuje na niektoré Tvoje práva na pracovisku a radí, na koho sa treba obrátiť pre viac informácii. Je veľmi dôležité, aby si si ho prečítal/-a a ukázal/-a aj svojim spolupracovníkom a kamarátom.

ČO JE ODBOROVÝ ZVÄZ

 • Odborový zväz je organizácia, ktorá reprezentuje záujmy pracujúcich ľudí.
 • Odborové zväzy sa usilujú o zlepšenie platových a pracovných podmienok svojich členov a vedú kampane za lepšiu životnú úroveň pracujúcich ľudí.
 • Odborové zväzy sú organizácie nezávislé od štátu a zamestnávateľov. Sú zriadené svojimi členmi a pre svojich členov.

PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROVÉHO ZVÄZU?

 • Uistiť sa, že Tvoje pracovné práva su dodržiavané.
 • Ochrániť svoje platové a pracovné podmienky.
 • Získať poradenstvo o svojich právach v zamestnaní.
 • Vytvoriť rozmanitejšie pracovnisko prostredníctvom podpory rovnocennosti a dobrých vzťahov.
  Mať vplyv na svoje pracovné práva.
 • Máš právo stať sa členom odborového zväzu od prvého dňa nástupu do zamestnania bez ohľadu na funkciu, ktorú vykonávaš.
 • Nemôžeš byť diskriminovaný/-á za členstvo v odborovom zväze.

Pre zahraničných pracovníkov je obzvlášť dôležité zapájať sa do odborových zväzov, nakoľko niektorí zamestnávatelia sa môžu pokúšať robiť rozdiely medzi zahraničnými a miestnymi zamestnancami /napr. vyplácať menšiu mzdu za rovnakú prácu/.

Odborové zväzy aktívne podporujú školenia a náuku na pracovisku. Odborové zväzy pracujú s vládou a zamestnávateľmi, aby znovu podporovali pracovníkov k náuke a vylepšovaniu ich zručností prostredníctvom celonárodne uznávaných kvalifikácií. Ponúkajú široký výber kurzov, od kurzu angličtiny pre cudzincov /ESOL/ až po vzdelávanie vyššieho stupňa. Na viacerých pracoviskách nájdete Úniu reprezentantov vzdelávania /Union Learning Representatives/, kde poskytnú ďalšie informácie a poradenstvo.

Problémy v práci? Kde hľadať pomoc?

Problém Organizácia Služby Kontakt
Všetky otázky súvisiace s prácou Podporná skupina pre migrujúcich pracovníkov. Na írskom kongrese odborových zväzov Podpora, poradenstvo a zastupovanie pre migrujúcich pracovníkov vo všetkých otázkach zamestnanosti Linka: 028 90246331
www.ictuni.org
Sprievodca zamestnanosti “Vaše práva na prácu”, k dispozícii v celej rade jazykov
Agentúra pre praconé vzťahy Poradenstvo v otázkach zamestnanosti a riešenie sporov prostredníctvom zmierovacieho, mediácie a rozhodcovského konania Linka: 028 90321442
www.lra.org.uk
Centrum zákona (Severné Írsko) Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti prisťahovalectva, zamestnanosť, sociálne dávky a obchodovania s ľuďmi Tel. 028 90244401
www.lawcentreni.org
Diskriminácia Komisia pre rovnoprávnosť Severné Írsko Informácie, poradenstvo a právna pomoc v pripade diskriminácie na základe rasy, náboženstva alebo politického presvedčenia, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku a zdravotného postihnutia Tel: 028 90 500 600
www.equalityni.org
Zdravie a bezpečnosť Vedúci úradník pre Zdravie a bezpečnosť v Severnom Írsku Informácie, poradenstvo a vyšetrovanie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Tel: 0800 0320 121
www.hseni.gov.uk
Minimálna mzda Príjmy a colné služby Jej Veličenstva Presadzovanie sadzieb národnej minimálnej mzdy Linka pre mzdové a pracovné práva: 0800 917 2368
www.nidirect.gov.uk
Autorita pre licencie Gangmasters (GLA) Licencie a skúma agentúry, ktoré dodávajú pracovníkov do poľnohospodárstva, záhradníctva a rybieho priemyslu Linka: 0800 432 0804
www.gla.defra.gov.uk
Ostatné poradenstvo Belfast Migrant Centre Centrum pre migrantov v Belfaste Poradenstvo a značenie na imigráciu, dávky sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a nenávisti motivovaných trestných činov Tel. 028 90438962
www.belfastmigrantcentre.org
Poradenstvo pre občanov (CAB) Poradenstvo v oblasti bývania, benefitov, imigrácie, zamestnania, poradenstvo v oblasti financii Tel. 03001233233
www.citizensadvice.co.uk
Program posilnenie pre Južný Tyron (STEP) Právne poradenstvo a informácie v oblasti prisťahovalectva, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, bývania a vzdelávania Tel. 028 87750211
www.stepni.org
Centrum podpory pre etnické menšiny v oblasti Newry a Mourne Poradenstvo a usmerňovanie prisťahovalectva, dávok sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti Tel. 028 3025 2544
www.newryandmourne.gov.uk