DROŠĪBA DARBA VIETĀ

 1. Darbinieki ir tiesīgi strādāt drošā vidē. Likumā noteikts, ka darba devējam jānodrošina:
  • droša darba vieta
  • drošas darba sistēmas
  • drošas iekārtas un aprīkojumu
  • kompetenti darbinieki
 2. Arī Jums, iespēju robežās, jāuzņemas atbildība par drošību savā darba vietā un jāpilda darba devēja dotās darba drošības instrukcijas.
 3. Ja Jūsu darba devējs atzīst arodbiedrības un tā ir nozīmēta par kompānijas pārstāvi darba drošības jautājumos, darba  devējam darba drošības jautājumos jākonsultē  tās parstāvis.  Ja arodbiedrība neeksistē, tad darba devējam jākonsultē direktors vai darba drošības jautājumos darbinieku izvēlēts pārstāvis.
  Visiem darba devējiem, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma ir pienākums:

  • nodrošināt drošību darba vietā
  • novērst riskus  veselībai
  • nodrošināt drošību darba sistēmu lietošanā, kā arī izstrādāt darba drošības tehnikas noteikumu un panākt to izpildi
  • nodrošināt drošību visu materiālu lietošanā un glabāšanā
  • nodrošināt nepieciešamo pirmo medicīnisko palīdzību
  • informēt par visiem iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar Jūsu darba veikšanu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informāciju, instruktāžu, apmācību un uzraudzību
  • izveidot evakuācijas plānus avārijas gadījumiem
  • atbilstoši veselības, drošības, labturības prasībām, nodrošināt atpūtas telpu un tualešu ventilāciju, atbilstošu apgaismojumu un temperatūru
  • nodrošināt darba rīku pieejamību, pareizu ekspluatāciju un regulāru to apkopi
  • kontrolēt vai novērst veselībai bīstamu vielu lietošanu
  • ievērot drošības noteikumus, darbā ar viegli uzliesmojošām vielām vai sprāgstvielām, elektrisko aprīkojumu, troksni un radiāciju
  • neveikt potenciāli bīstamu darbu, ieskaitot roku darbu ( ja tas nav iespējams, tad veikt drošības pasākumus, lai mazinātu traumu risku)
  • nodrošināt veselības stāvoļa pārbaudi, nepieciešamības gadījumā
  • nodrošināt bezmaksas specapģērbu vai aprīkojumu( ja riksu nav iespējams novērst vai aizstāt)
  • nodrošināt ar brīdinājuma zīmēm
  • ziņot par notikumiem, traumām, slimībām un bīstamām paradībām Darba aizsardzības inspektoram vai pilnvarotai personai, atkarībā no uzņēmējdarbības veida

  Attieksme, kura aprakstīta zemāk ir pretlikumīga un gadījumā, ja ar to saskarieties, par to jāziņo arodbiedrībai.

 4. Iebiedēšana ir psihiska, psiholoģiska vai verbāla rakstura attieksme, kura ir nevēlama un nepatīkama. Šādas attieksmes piemēri: atklāta aizskaroša agresija, draudi, pastāvīga pazemošana, ieskaitot apvainojošu izturēšanos, nicināšanu, cita darba augļu piesavināšanos, baumu izplatīšanu, reputācijas nomelnošanu.
 5. Cita veida uzmācība,  no likuma par vienlīdzību viedokļa, ir jebkāda veida darbība vai izturēšanās, kura ir nevēlama un, kuru var uzskatīt par apvainojošu, pazemojošu vai apdraudošu. Pakļaušana šādai attieksmei uz jebura no 8 veidu diskrimināciju pamata, piemēram, etniskās piederības vai nacionalitātes ( skat. sadaļu Vienlīdzība) apsaukājot, izolējot vai ignorējot darba vietā, nepamatoti kritizējot darāmo darbu, produkciju, izrādot vai izplatot apvainojoša rakstura materiālus var tikt pieskaitīti piemēriem par uzmācīgu attieksmi.
 6. Seksuāla uzmācība ir nevēlama, seksuāla rakstura mutiska vai fiziska uzvedība, kas aizskar cilvēka pašcieņu vai rada iebiedēšanas draudus, nepatiku, degradējošu, pazemojošu vidi. Piemēram, joki ar seksuālu zemtekstu, mājieni, jautājumi vai personīgās dzīves izsmiešana, apvainojoši žesti vai svilpšana, mājieni par to, ka stāšanās seksuālās attiecībās var palīdzēt karjeras izaugsmei vai  pretēji, atteikšanās no tām, var apdraudēt karjeru. Ar šo domāts arī mazāk labvēlīga attieksme atteikuma gadījumā