DISCIPLINĀRLIETA

Pastāv darbību kopums, kuras parasti nepieciešams veikt disciplinārlietas ietvaros – to dēvē arī par ‘valsts noteiktā minimuma procedūru’. Jūsu darba dēvējam ir jāseko šai procedūrai, pretējā gadījumā atlaišana no darba skaitās ‘automātiski netaisnīgu’

Disciplinārlietu izskatīšanai jānotiek sekojoši:

  1. Par pirmo soli valsts noteiktajā darbību minimumā uzskatāms Jūsu darba devēja rakstisks iesniegums, kurā izklāstīti apstākļi ( piemēram uzvedība), uz kuriem balstoties, ierosināta disciplinārlieta. Tāpat, var tikt norādīti iemesli, kāpēc viņi uzskata,  ka ir iemesls uzsākt disciplinārlietu. Jūsu darba devējam būs jāveic sūdzības izskatīšana.
  2. Darba devējam Jūs jāuzaicina uz tikšanos, problēmas apspriešanai. Sapulcei jānotiek pirms discplinārlietas izskatīšanas. Jums ir likumīgas tiesības pieaicināt arodbiedrības pārstāvi uz šo tikšanos. Jūsu darba devējam jāpziņo par Jūsu tiesībām uz apelāciju, pieņemtā lēmuma sakarā.
  3. Apelācijas procedūra notiek līdzīgi, kā disciplinārlietas izskatīšana: Jums jāuzraksta vēstule, kurā norādāt apelācijas iemeslus, tad tiek sasaukta sapulce, kurā piedalās augstāka ranga vadības pārstāvis, nekā tas, kurš piedalījas pirmajā sapulcē. Jums ir tiesības ierasties uz sapulci trešās personas pavadībā.

Kas ir darba konflikts?

Darba konflikts – tā ir sūdzība, kuru Jūs iesniedzat par kādu/ par kaut ko darba vietā, piemēram, darba apstākļi, atalgojums, nesaskaņas darbinieku vidū, diskriminācija, likumā noteikto darba tiesību pārkāpumi.

Jūsu darba devēja sūdzības procedūra var ietvert sevī vairāk, nekā 3 soļus, tomēr, der iekļaut sekojošo:

  1. Rakstisks iesniegums
  2. Sapulce
  3. Apelācijas izskatīšanas sapulce