JŪSŲ SAUGUMAS DARBE

 1. Darbuotojai turi teisę būti saugūs darbe. Pagal įstatymą darbdavys turi suteikti:
  • Saugią darbo vietą
  • Saugius įrenginius ir įrankius
  • Saugią sistemą darbe
  • Patyrusius bendradarbius
 2. Jūs taip pat kiek įmanoma daugiau turite prisidėti prie saugios darbo aplinkos ir paklusti įstatymiškoms darbdavio instrukcijoms tam, kad būtų užtikrintas saugumas.
 3. Jei jūsų darbdavys pripažįsta profsąjungą ir profsąjunga turi numačiusi saugos atstovą, jūsų darbdavys turi konsultuotis su saugos atstovu. Jei darbovietėje nėra profsąjungos, jūsų darbdavys turi arba konsultuotis su jumis tiesiogiai arba su saugos atstovu, išrinktu pačių darbuotojų.
  Visi darbdaviai, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra jų verslas, privalo:

  • Įrengti sugią darbo vietą
  • Užkirsti kelią rizikai sveikatai
  • Užtikrinti, kad įrengimus ir mašinas yra saugu naudoti, ir kad yra nustatyta ir laikomasi saugios darbo praktikos
  • Užtikrinti, kad visos medžiagos yra prižiūrimos, saugomos ir naudojamos saugiai
  • Aprūpinti atitinkamomis pirmosios pagalbos reikmėmis
  • Informuoti jus apie galimus pavojus darbe, kurį atliekate; chemikalus ir kitas medžiagas, naudojamas firmoje ir, prireikus, suteikti jums informaciją, instrukcijas, apmokymus ir priežiūrą.
  • Sudaryti skubių nenumatytų atvejų planą
  • Užtikrinti, kad ventiliacija, temepratūra, šviesa, tualetai, prausimosi ir poilsio patalpos atitinka sveikatos, saugumo ir gerbūvio reikalavimus
  • Patikrinti ar yra aprūpinta darbo įrankiais, jie tinkamai naudojami ir reguliariai prižiūrimi/ tikrinami.
  • Saugoti nuo arba kontroliuoti medžiagų, kurios gali pakenkti jūsų sveikatai, laikymą
  • Imtis atsargumo priemonių dėl degių ar sprogstamų medžiagų, elektros prietaisų, triukšmo ir radiacijos rizikos
  • Vengti pavojingo darbo, taip pat ir rankinio valdymo (ir, jei negalima išvengti, imtis atsargumo priemonių susižeidimo rizikai sumažinti)
  • Prireikus, suteikti sveikatos priežiūrą
  • Suteikti apsauginę aprangą arba įrankius nemokamai (jei rizika jokiomis kiotmis priemonėmis negali būti pašalinta arba atitinkamai kontroliuojama)
  • Užtikrinti, kad yra sudėti ir yra prižiūrimi atitinkami įspėjamieji ženklai
  • Pranešti apie nelaimingus atsitikimus, susižeidimus, ligas ir pavojungus įvykius Sveikatos ir saugis tarnybai (HSE) arba vietinei valdžiai, priklausomai nuo veiklos pobūdžio.

  Elgesys, aprašytas apačioje, yra nelegalus ir su tokiu elgesiu susidūrus, apie tai turėtų būti pranešama jūsų sąjungai.

 4. Priekabiavimas darbe yra apibūdinamas kaip fizinio, psichologinio arba žodinio pobūdžio elgesys, kuris nėra laukiamas ir nėra priimtinas. Pavyzdžiai yra tokie:
  • Atviras įžeidinėjantis ir užgauliojantis elgesys,
  • Grasinimai ir bauginimai,
  • Nuolatinis žeminimas, įskaitant įžeidžiamą elgesį,
  • Patyčios,
  • Garbės prisiėmimas už kito žmogaus atliktą darbą,
  • Kenkimas kito žmogaus kompetencijai,
  • Piktybinių gandų skleidimas

  Šie veiksmai yra atliekami asmens, kuris nori pakenkti kitam žmogui- nori, kad kad jis jaustų baimę, būtų žeminamas arba lengvai pažeidžiamas. Tai labai dažnai pakenkia jų pasitikėjimo savimi jausmui, o tai dažnai tampa streso priežastimi.

 5. Kitaip tariant, priekabiavimas, pagal lygių teisių įstatymą, yra apibūdinamas kaip bet kuris veiksmas ar elgesys, kuris nėra pageidaujamas ar laukiamas ir kuris gali pagrįstai būti laikomas įžeidžiančiu, žeminančiu ar keliančiu nerimą.Priekabiavimas prie žmonių ar neteisingas elegesys su jais bet kuriuo iš aštuonių diskriminacijos pavyzdžių pagrindu (pavyzdžiui: etninės grupės ar nacionalinės kilmės (žr. Skyrių apie lygybę)) pravardžiavimas, atstūmimas ar išskyrimas iš kitų darbe, nepriimtina kritika apie atliktą darbą; žeidžiančios medžiagos gaminimas, rodymas ar platinimas, gali būti laikomi priekabiavimo pavyzdžiais.
 6. Seksualinis priekabiavimas yra apibūdinamas kaip nepriimtinas žodinis, nežodinis ar fizinis seksualinio pobūdžio elgesys, kuris kenkia asmens garbei arba kuris sukuria bauginančią, nesvetingą, žeminančią ar įžeidžiančią atmosferą. Pavyzdžiai gali būti tokie:
  • Seksualinio pobūdžio juokai,
  • Užuominos,
  • Klausimai arba įžedinėjimai apie kieno nors privatų gyvenimą,
  • Nelaukiamas seksualinis dėmesys, geidulingi žvilgsniai
  • Įžeidinėjantys gestai ar švilpčiojimai,
  • Siūlymai, kad suteikti seksualinio pobūdžio veiksmai gali padėti tolimesnei karjerai, o atsisakymas gali ją sugadinti.

  Čia taip pat įeina neteisingas elgesys kaip atsisakymo ar atstūmimo pasekmė, kaip apibūdinta aukščiau.