ВАШИТЕ ПРАВА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Ако работите в Северна Ирландия, независимо от възрастта Ви и расовата група към която принадлежите (включително гражданството Ви), имате определени права и достойнство на работното място, включително правото да станете член на синдикат и да работите в среда без незаконна дискриминация и морален тормоз.

Ирландският Конгрес на Синдикатите заедно с Комисията по Равенството изработиха тази карта за Вас и други миграционни работници. Тя описва някои от Вашите права на работното място както и къде да отидете, за да разберете повече. Важно е да прочетете тази карта и да я покажите на Вашите колеги и приятели.

КАКВО Е СИНДИКАТ?

  • Синдиката е организация, която представя интересите на работещите хора
  • Синдикатите се стремят да подобрят заплащането и работните условия на членовете си и водят кампания за подобряването на стандарта на живот на работещите хора
  • Синдикатите са организации независими от държавата и работодателите. Те са ръководени от и работят за членовете си

ЗАЩО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА СИНДИКАТ?

  • За да сте сигурни, че трудовите Ви права се спазват
  • За да запазите заплатата, условията и клаузите на трудовия си договор
  • За да получавате съвет и напътствие относно правата си на работното място
  • За да създадете по-включващо и разнообразно работно място чрез насърчаването на равенство и добри отношения
  • За да имате влияние върху работната си среда
  • Имате право да станете член на синдикат независимо от Вашия трудов статус още от първия си работен ден
  • Не може да бъдете обект на дискриминация за това, че сте член на синдикат

Особено важно е миграционни работници да се организират в синдикати, защото лоши работодатели може да се опитат да ги разделят от местните работници като, например, им плащат по-малко за същата работа.

Синдикатите активно насърчават обучението и ученето на работното място. Те работят с държавата и работодателите да окуражат работниците да подновят ученето и да подобрят уменията си чрез постигането на национално признати квалификации. Има голямо разнообразие от учебни възможности като се започне с английски език за говорещи на други езици до образователни курсове от трето ниво. Много работни места имат Синдикални Представители по Обучението, които ще Ви дадат допълнителен съвет и напътствие.

Проблеми в работата? Къде да потърсим помощ?

Проблем Организация Услуги Данни за връзка
Всички проблеми, свързани с наемане на работа Поделението за подпомагане на работници-мигранти при Конгреса на Професионалните съюзи на Северна Ирландия Подпомагане, съвет и представителство на работници-мигранти по всички въпроси, свързани с наемане на работа Гореща линия: 028 90246331
www.ictuni.org
Наръчници относно наемане на работа Вашите права на работното място, издадени на няколко езика
Агенция за работни отношения Съвет относно въпроси по наемане на работа и решаване на спорове чрез помирителна процедура, медиация и арбитраж Гореща линия: 028 90321442
www.lra.org.uk
Правен център Северна Ирландия Правен съвет и представителство, свързани с имиграция, наемане на работа, социални помощи и осигуровки, и трафик на хора Гореща линия: 028 90244401
www.lawcentreni.org
Дискриминация Комисия по равноправието Северна Ирландия Информация, съвет и правна помощ относно дискриминация, основана на раса, религия или политическо мнение, пол, сексуална ориентация, възраст и увреждане Гореща линия: 028 90 500 600
www.equalityni.org
Здравословни и безопасни условия Изпълнителна агенция по здравословни и безопасни условия Северна Ирландия Информация, съвет и проучване на проблеми, свързани със здравословни и безопасни условия на труд Гореща линия: 0800 0320 121
www.hseni.gov.uk
Минимална работна заплата Служба по Приходи и митници на
Нейно Величество (HMRC)
Изпълнение на ставките за минимална работна заплата Гореща линия относно заплащане и права на работното място: 0800 917 2368
www.nidirect.gov.uk
Работници, наети чрез агенция Инспекторат за агенции по наемане на работа при Министерство на работната заетост и повишаване на квалификациите Контролира и проверява дейността на агенциите по наемане на работа Гореща линия: 028 9025 7554
www.delni.gov.uk
Орган за лицензиране на агенции по наемане на работници Лицензира и проверява агенциите, които осигуряват работници за селското стопанство, растениевъдството и индустрията за отглеждане на черупести мекотели Гореща линия: 0800 432 0804
www.gla.defra.gov.uk
Друг съвет Център за мигранти в Белфаст Съвет и насоки по въпроси, свързани с имиграция, социални помощи и осигуровки, наемане на работа и престъпления от омраза Гореща линия: 028 90438962
www.belfastmigrantcentre.org
Бюро по съвети за граждани Съвет относно жилищно настаняване, социални помощи, имиграция, наемане на работа, съвет при парични проблеми Гореща линия: 03001233233
www.citizensadvice.co.uk
Програма за подпомагане в Южен Тайроун Правен съвет и информация в сферите на имиграцията, наемането на работа, социалните помощи и осигуровки, жилищното настаняване и образованието Гореща линия: 028 87750211
www.stepni.org
Център за подпомагане на етническите малцинства в Нюри анд Морн Съвет насоки по въпроси, свързани с имиграция, социални помощи и осигуровки, и наемане на работа Гореща линия: 028 3025 2544
www.newryandmourne.gov.uk