ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ НА РАБОТА

 1. Работниците имат право да са в безопастност на работното място. По закон Вашия работодател трябва да предостави:
  • Безопасно работно място
  • Безопасни помещения и оборудване
  • Безопасни работни системи
  • Компетентни сътрудници
 2. Вие също трябва да допринасяте по всякакъв възможен начин за безопасната работна среда и да спазвате законните инструкции от Вашия работадател.
 3. Ако Вашия работадател признава синдикат и синдиката е назначил представил по въпросите на безопастността, Вашия работадател трябва да се консултира с него. Ако няма признат синдикат, Вашия работадател трябва да се консултира или директно с Вас, или с представил по въпросите на безопастността, избран от работниците.Всички работодатели, независимо от размера на бизнеса, трябва да:
   • направят работното място безопасно
   • предотвратят рискове за здравето
   • се убедят, че помещенията и машините са безопасни за работа и че безопасни работни практики са установени и следвани
   • са сигурни, че с всички материали се борави, складират се и се използват безопасно
   • предостави адекватни удобства за първа помощ
   • Ви кажат за всякакви потенциални опасности във връзка с работата, която вършите, химикали и други вещества, използвани от фирмата, и да Ви дадат информация, инструктаж, обучение и наблюдение както е необходимо
   • изработят аварийни планове за действие при извънредни ситуации
   • са сигурни, че вентилацията, температурата, осветлението, санитарните удобства и удобствата за почивка отговарят на изискванията за здраве, безопастност и благоденствие
   • проверят дали правилното работно оборудване е предоставено, използва се правилно и се поддържа редовно
   • предотвратят или контролират излагане на действието на вещества, които могат да навредят на здравето
   • предприемат защитни мерки против риска от запалими и експлозивни опасности, електрическо оборудване, шум и радиация
   • избягват потенциално опасна работа, включваща ръчно боравене (а ако не може да бъде избегнато, да предприемат защитни мерки за намаляване на риска от нараняване)
   • предоставят здравно наблюдение както е необходимо
   • предоставят безплатно защитно облекло или оборудване (ако рисковете не могат да бъдат отстранени или адекватно контролирани по никакъв друг начин)
   • се убедят, че правилните предупредителни знаци са предоставени и поддържани
   • докладва определени трудови злополуки, наранявания, болести и опасни произшествия или на Държавния Орган по Здравето и Безопастността, или на местните власти в зависимост от типа на бизнеса

  Поведението описано по-долу е незаконно и, ако се сблъскате с него, би трябвало да се съобщи на Вашия синдикат.

 4. Тормоза се определя като поведение от физическо, психологическо или словесно естество, което е неприятно и нежелано. Примери за такова са:
  • открита нападателна и обидна агресия,
  • заплахи и сплашване,
  • постоянно унижение включително и обидно поведение,
  • подигравки,
  • приписване на заслуги за работата на друг човек,
  • подбиване на авторитета на човек,
  • разпространяване на злонамерени слухове
 5. От друга страна, Моралния Тормоз се определя в закона за равенството като всяко действие или поведение, което е нежелано и неприятно и което сравнително би могло да се приеме за обидно, унизително и застрашително.Да направиш хора обект на морален тормоз или да се отнасяш към тях по-малко благоприятно на основата на някой от осемте признаци на дискриминация например, етническа принадлежност или национален произход (вижте част Равенство), чрез наричане с обидни думи, изолация или изключване на работното място, безпричинна критика за изпълнението на работа, изработка, излагане на показ или разпространение на обиден материал са всичко примери за морален тормоз.
 6. Сексуалния Тормоз се определя като нежелано словесно, несловесно или физическо поведение от сексуално естество, което накърнява достойството на човек или създава за него застрашителна, враждебна, срамна, унизителна или обидна среда. Примерите включват: шеги със сексуален характер, злонамерени закачки, въпроси или обиди към нечий личен живот, нежелано сексуално внимание, цинични погледи, обидни жестове или подсвиркване, намеци, че сексуални услуги могат да помогнат за напредък в кариерата, или че отказ може да и навреди.То също включва и по-малко благоприятното отношение в резултат на отхвърляне или отказ да се приеме такова поведение.